Privacybeleid

PizzaFres verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens PizzaFresca wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt PizzaFresca (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten (domeinnaamregistratie en (un)managed hostingpakketten) en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer u informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt PizzaFresca?

PizzaFresca verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan onze klantenservice. Als u gebruik maakt van onze klantenservice hebben wij uw contactgegevens en kunnen we de inhoud van de e-mails bewaren om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan PizzaFresca, kan PizzaFresca aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die je bij ons afneemt, bewaart PizzaFresca verkeers- en locatie gegevens. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf.

We verzamelen ook gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

PizzaFresca verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard de aanvraag van een domeinnaam. Ook heeft PizzaFresca gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na het plaatsen van een bestelling wordt een offerte- en factuurnummer gekoppeld aan uw account.

PizzaFresca slaat ook andere verkeers- en locatie gegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.

PizzaFresca maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren. Lees hierover meer in ons cookie statement.

Derde ontvangers

PizzaFresca maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Enkele van onze leveranciers zijn gevestigd in de VS. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging.

Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult PizzaFresca een rol als leverancier en maken wij gebruik van systemen van derden die optreden als tussenpersoon (registrar). Uw aanvraag wordt doorgegeven aan de desbetreffende leverancier en registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De instantie beslist over de toekenning van je domeinnaam. Teneinde registratie mogelijk te maken zal PizzaFresca uw aanvraaggegevens (contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en correspondentieadres) aan deze instanties doorgeven.

PizzaFresca verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Uw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. U kunt aan PizzaFresca het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt PizzaFresca onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op uw verzoek aan. Ook kunt u een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat PizzaFresca gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. U kunt PizzaFresca vragen om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kunt u een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Uiteraard kunt u contact met ons opnemen via info@pizzafresca.nl om van u rechten gebruik te maken.
Heeft u het idee dat PizzaFresca niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt?
Of heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kunt u ook een klacht indienen bij de AP.

Beveiliging

PizzaFresca heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. PizzaFresca schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. PizzaFresca is wettelijk verplicht om verkeers-en locatie gegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we deze uiteraard graag. Laat het weten via info@pizzafresca.nl.

Wijziging van Privacy Statement

PizzaFresca behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.
Datum laatste wijziging: 02 april 2021

Graag tot uw dienst....